Algemene voorwaarden
 1. Behoudens andere en schriftelijke overeenkomsten met de opdrachtnemer zijn alle facturen contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel. Intresten aan 1 % per kalendermaand lopen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag der facturen, en elke begonnen maand wordt voor verlopen beschouwd.
 2. Bij niet-betaling op de vervaldag zal de aannemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onverminderd de intresten en de eventuele gerechtskosten:
  a) de lopende opdrachten mogen schorsen;
  b) het totaalbedrag van elke factuur welke niet volledig betaald is op de vervaldag verhogen met een forfaitaire conventionele schadevergoeding gelijk aan 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 100 Euro, dit wegens de bijkomende administratieve en financiële kosten welke de niet-betaling met zich meebrengt, onverminderd de vordering tot vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade. De hierboven vermelde kosten worden evenwel niet verrekend wanneer het niet-betalen van de factuur het gevolg is van een betwisting vanwege de klant van de correctheid van die factuur.
 3. De offertes van de opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend. Ieder overgemaakt order verbindt de klantopdrachtgever, doch verbindt de opdrachtnemer slechts na schriftelijke bevestiging of begin van uitvoering ervan. Elke wijziging in een order welke een extra kost met zich meebrengt is voor rekening van de klant-opdrachtgever.
 4. De prijzen zijn steeds voor herziening vatbaar afhankelijk van de datum van de prijsofferte en de periode van uitvoering van de werken. Haar prijzen omvatten lonen, salarissen, sociale lasten, materieel, producten en inspectiewerk, tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte. Bij wijziging van één van deze elementen worden de prijzen automatisch naar verhouding aangepast vanaf de eerste factuur die volgt op de datum van de wijziging, en na voorafgaande berichtgeving door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft vanaf de datum van ontvangst van het bericht van prijsaanpassing, en tot uiterlijk 1 maand na ontvangst van dit bericht, de mogelijkheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen met een vooropzeg van 3 maand.
 5. De opgegeven prijzen houden reeds rekening met enige wettelijke feestdagen op federaal en gewestelijk niveau gedurende de volledige periode van de werkzaamheden. Bijgevolg kan het uitblijven van werkzaamheden op dergelijke dagen nooit aanleiding geven tot een verlaging van de opgegeven prijzen of het recht doen ontstaan op enige kredietnota voor de klant.
 6. Voor zover niet geraakt wordt aan de doelstellingen van de contractuele bepalingen, heeft de opdrachtnemer het recht nieuwe technieken toe te passen teneinde kwalitatieve of kwantitatieve verbeteringen in te voeren zonder dat dit automatisch aanleiding zou kunnen geven tot een aanpassing van de contractueel overeengekomen prijzen.
 7. De klantopdrachtgever van zijn kant zal op zijn kosten alle assistentie verlenen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de aan de opdrachtnemer toevertrouwde opdracht; zo zal hij instaan voor de levering van water, stroom, verlichting en de mogelijkheid tot het lozen van vervuild water.
 8. De B.T.W. is steeds ten laste van de klantopdrachtgever.
 9. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het systeem ‘Medecontractant’, zal de opdrachtgever dit schriftelijk melden aan de opdrachtnemer voor aanvang van de opdracht.
 10. De opdrachtnemer kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de door haar veroorzaakte schade aan verlichtingsinstallaties, lichtbuizen of dergelijke, ruiten of spiegels, inkrimping en/of verkleuring van vast- of los tapijt, doch niet voor schade welke het gevolg is van slijtage, ouderdom of de slechte toestand van gebouwen, installaties, meubilair, materieel of andere.
 11. De klant opdrachtgever weet dat het personeel werkzaam is bij de opdrachtnemer en zal zich onthouden van gelijk welke aanwerving van personeel dat werkzaam is of was bij de opdrachtnemer, zowel tijdens de duur van het contract als bij contractverbreking en gedurende drie maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst van dit personeelslid bij de opdrachtnemer. Indien de klant opdrachtgever toch een werknemer van de opdrachtnemer zou aanwerven en dit in strijd met de vorige alinea, dan verbindt hij zich er toe een schadevergoeding te betalen aan de opdrachtnemer gelijk aan zes maand van de contractuele overeenkomst. Uiteraard is het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen een wederzijds akkoord te sluiten betreffende de overgang van personeel van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever.
 12. Indien de opdrachtnemer bepaalde werken niet kan uitvoeren ingevolge stakingen, lock-out of elke vorm van sociaal conflict, en in alle gevallen van overmacht, worden haar verplichtingen opgeschorst zonder dat er echter een einde wordt gemaakt aan de overeenkomst.
 13. Klachten en bezwaren betreffende de uitgevoerde werken dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 24 uren na uitvoering van deze werken, gelet op hun specifiek karakter. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en haar klantopdrachtgever van onbepaalde duur. De overeenkomst kan worden opgezegd bij middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot uiterlijk te ontvangen 3 maanden voor de datum van de beëindiging van de overeenkomst. Het niet respecteren van deze modaliteiten heeft tot gevolg dat de klantopdrachtgever een vergoeding is verschuldigd gelijk aan het door de opdrachtnemer gefactureerde bedrag gedurende de drie laatste maanden of een bedrag dat normaal gefactureerd kan worden voor de aangenomen opdracht op drie maanden.
 14. Een eventuele bemiddelaar is en blijft verantwoordelijk voor de betaling van alle opdrachten die hij aan de opdrachtnemer toevertrouwt, ook al wordt de factuur op een andere naam opgemaakt.
 15. Incasso- en discontokosten zijn ten laste van de klant.
 16. De klant-opdrachtgever zal aansprakelijk gesteld worden voor de schade die haar personeel aanbrengt aan alle materialen en uitrusting van de opdrachtnemer welke deze laatste gebruikt voor de uitvoering van haar diensten.
 17. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst of de overeenkomsten daaruit afgeleid, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt beheerst door het Belgische recht en zal onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven behoren.
 18. GDPR: Uw persoonsgegevens worden door Klusjes Jeroen verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/opdracht en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u wenst dat wij uw gegevens niet verwerken volstaat het dit te melden op klusjes.jeroen@gmail.com Via dit adres kan u alsook terecht met vragen omtrent verwerking, verbetering, overdracht of het wissen van uw gegevens. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger : Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).